f
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรความปลอดภัยและกฎหมายแก่นักเรียน
ลงวันที่ 04/09/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
นายธนัทเดช มูลพันธ์ุ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เข้าร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรความปลอดภัยและกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้าย โรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร จิตสำนึกที่ดีในด้านการจราจร แก่เยาวชน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับทางหลวง ป้ายทางหลวง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


'