f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ที่ กม.21+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.46/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีประจันต์ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.95+141 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.45/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
33 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงบางปลาม้า ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.58+440 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.44/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/38/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
35 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง(แบบคอนเทม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ กม.96+100 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.48/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36 จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน ควบคุม๐๒๐๐ ตอนสระกระโจม-บ้านไร่ ระหว่าง กม.๓๓+๘๐๐- กม.๘๓+๐๗๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๖๔.๓๒ ตร.ม. 01/04/2563 441/-/63/พิเศษ/10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
37 จ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเก้าห้อง-บางแม่หม้าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๙๗๐- กม.๑๘+๒๖๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง (๑๓ ต้น) 01/04/2563 441/-/63/พิเศษ/11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
38 จ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๐+๙๒๐- กม.๕๑+๓๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๒๒ ต้น) 01/04/2563 441/-/63/พิเศษ/12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
39 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.94+055–กม.94+720 , กม.98+555 – กม.98+800 และ กม.99+046-กม.99+745 ปริมาณงาน 98 ต้น 01/04/2563 สพ.43/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
40 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม – บ้านไร่ ระหว่าง กม.56+145–กม.56+705 และในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.22+610 – กม.23+055 ปริมาณงาน 29 ต้น 31/03/2563 สพ.42/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
41 จ้างเหมาทำเครื่องหมายบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐๕ ที่ กม.๐+๖๗๐ , ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๗ ที่ กม.๘+๐๘๐ , ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๗ ที่ กม.๘+๖๗๕ , ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ระหว่าง กม.๑+๔๐๐- กม.๑+๗๐๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ ที่ กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๕ แห่ง 30/03/2563 441/-/63/220 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
42 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ที่ กม.37+995 (โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 30/03/2563 สพ.31/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
43 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/03/2563 441/35/63/16 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
44 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ที่ กม.7+100 (โรงเรียนนเรศ) และ ที่ กม.14+460 (โรงเรียนบ้านสระกระโจม) ผลผลิต 2 แห่ง 30/03/2563 สพ.25/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
45 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอละไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ตอน 2 ที่ กม.3+050 (สี่แยกหนองนิ้วเอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ.41/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 218 รายการ