f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๒+๗๒๐ (ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์) ปริมาณงาน ๒ ต้น 02/03/2563 441/-/63/162 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
92 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ที่ กม.๐+๐๐๐ (ลักษณะเป็นสามแยก) ปริมาณงาน ๑ ต้น 02/03/2563 441/-/63/164 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
93 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/02/2563 441/35/63/13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
94 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 24/02/2563 441/35/63/12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
95 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๒๗+๖๖๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/02/2563 441/-/63/150 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
96 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๕+๕๖๐ ( ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/02/2563 441/-/63/138 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
97 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแหลมข่อย-บึงฉวากด้านทิศเหนือ ระหว่าง ที่ กม.๑+๓๐๐ (ทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/02/2563 441/-/63/135 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
98 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/02/2563 441/35/63/11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
99 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 28/01/2563 441/35/63/10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
100 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ , ป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือนประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.๘๕+๗๓๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/01/2563 441/-/63/124 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
101 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์ ที่ กม.๔๑+๙๐๐และทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๑ ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนแยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช- ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๓+๘๕๐ LT., กม.๔+๑๕๐ RT.ปริมาณงาน ๓ ต้น 16/01/2563 441/-/63/115 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
102 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี –ศรีประจันต์ ที่ กม.๑๐๒+๒๐๐ ร่องกลาง ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/01/2563 441/-/63/117 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
103 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐- กม.๙๗+๙๕๐,ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสุพรรณบุรี-มะขามล้ม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลย์ ระหว่าง กม.๓๑+๘๕๖- กม.๔๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๑๔,๕๙๖ ตารางเมตร 15/01/2563 441/-/63/112 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
104 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๑๑+๙๖๕- กม.๒๕+๐๐๐ ตัดหญ้าร่องกลาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๔.๐๐ เมตร และตัดหญ้าไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๕.๐๐ เมตรโดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๐,๓๕๘ ตารางเมตร 15/01/2563 441/-/63/111 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
105 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนท่าศาล-นางบวช ที่ กม.๓๔+๘๗๐ LT.และที่ กม.๓๔+๙๕๐ RT ปริมาณงาน ๒ ต้น 15/01/2563 441/-/63/110 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 218 รายการ