f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว-หนองโดก ที่ กม.๑๐+๔๗๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/07/2562 441/-/62/416 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
572 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี- ศรีประจันต์ ที่ กม.๘๘+๒๕๐ ร่องกลาง จำนวน ๔ รายการ ปริมาณงาน ๑ งาน 19/07/2562 441/-/62/413 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
573 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 19/07/2562 441/-/62/0251 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
574 ซื้อสารโพลิเมอร์ ขนาดจุ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๘ ถุง 18/07/2562 441/70/62/410 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
575 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 18/07/2562 441/70/62/411 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
576 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 18/07/2562 441/-/62/0250 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวยน ๓ รายการ 15/07/2562 441/60/62/402 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
578 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 15/07/2562 441/45/62/405 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
579 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 15/07/2562 441/70/62/407 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
580 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/07/2562 441/60/62/404 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 15/07/2562 441/60/62/403 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
582 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ระหว่าง กม.31+465 – กม.32+035 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 05/08/2562 สพ./eb/42/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
583 ซื้อถังกั้นจราจร(ทรงกลม)SMART DRUM ROR HIGHWAY L ๕๓๐ x H๘๕๐ ฐานกว้าง ๕๓๐ มิลลิเมตร x สูง ๘๕๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๕.๒ กิโลกรัม จำนวน ๔๐ อัน 10/07/2562 441/60/62/400 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ 10/07/2562 441/60/62/399 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
585 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.20+510 – กม.20+980 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 0.470 กม. 05/08/2562 สพ./eb/41/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 571 ถึง 585 จาก 967 รายการ