f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน ๗๒ ตัว 19/06/2563 441/60/63/335 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 19/06/2563 441/60/63/334 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/06/2563 441/45/63/332 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 17/06/2563 441/35/63/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
65 ซื้อต้นเฟื้องฟ้าสูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 17/06/2563 441/70/63/331 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
66 ซื้อต้นเฟื้องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 10/06/2563 441/70/63/328 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
67 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๑๕ ถัง 10/06/2563 441/60/63/327 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 10/06/2563 441/60/63/324 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
69 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าช้าง- สระบัวก่ำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๓๑+๑๑๙ ตัดหญ้าไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๓ .๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑๖๒,๔๖๕ ตารางเมตร 08/06/2563 441/-/63/321 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 08/06/2563 441/45/63/320 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/06/2563 441/60/63/318 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๖๑+๔๐๐ ( ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/06/2563 441/-/63/317 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 05/06/2563 441/45/63/314 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
74 ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ แผ่น 05/06/2563 441/60/63/316 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
75 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 05/06/2563 441/60/63/315 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 967 รายการ