f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
อบรมเทคนิคการเขียนและพิมพ์หนังสือติดต่อราชการ
ลงวันที่ 25/09/2563
วันที่ 22 กันยายน 2563
นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เทคนิคการเขียนและพิมพ์หนังสือติดต่อราชการ เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการพิมพ์หนังสือราชการในยุคปัจจุบัน

'