f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 20/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งานการระวังชี้แนวเขตที่ดินทางหลวง 48 ดาวน์โหลด
การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลของหน่วยงาน 63 ดาวน์โหลด
แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 58 ดาวน์โหลด

'