f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ , ป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือนประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.๘๕+๗๓๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/01/2563 96,527.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 20/01/2563 207,468.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 93,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/01/2563 69,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/01/2563 85,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 16,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 74,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์ ที่ กม.๔๑+๙๐๐และทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๑ ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนแยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช- ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๓+๘๕๐ LT., กม.๔+๑๕๐ RT.ปริมาณงาน ๓ ต้น 16/01/2563 262,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี –ศรีประจันต์ ที่ กม.๑๐๒+๒๐๐ ร่องกลาง ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/01/2563 38,798.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2563 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 1 คัน 16/01/2563 44,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐- กม.๙๗+๙๕๐,ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสุพรรณบุรี-มะขามล้ม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลย์ ระหว่าง กม.๓๑+๘๕๖- กม.๔๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๑๔,๕๙๖ ตารางเมตร 15/01/2563 96,568.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๑๑+๙๖๕- กม.๒๕+๐๐๐ ตัดหญ้าร่องกลาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๔.๐๐ เมตร และตัดหญ้าไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๕.๐๐ เมตรโดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๐,๓๕๘ ตารางเมตร 15/01/2563 94,661.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนท่าศาล-นางบวช ที่ กม.๓๔+๘๗๐ LT.และที่ กม.๓๔+๙๕๐ RT ปริมาณงาน ๒ ต้น 15/01/2563 176,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๔๒+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 8,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 674 รายการ