f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
โครงการพัฒนาทางหลวง ทล.3260
ลงวันที่ 22/04/2565

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง 

ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน มะขามล้ม - วัดป่าเลไลยก์ ระหว่าง กม.39+500 - กม.42+057 เป็นแห่งๆ

(รวมบริเวณทางแยกตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 321)


'