f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ประวัติแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
ลงวันที่ 01/11/2561

          เดิมการคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอเป็นไปด้วยความยากลำบาก การจราจรส่วนใหญ่ใช้ทางน้ำ ต่อมาได้มีการพัฒนาก่อสร้างถนนสายต่างๆ ทำให้การคมนาคมติดต่อเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ตั้งแขวงการทางสุพรรณบุรีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 มีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่รองรับการจราจรได้ทุกฤดูกาล โดยเน้นหนักในด้านการปฏิบัติงานสนาม แขวงการทางสุพรรณบุรีตั้งอยู่ เลขที่ 156 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี้เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บนทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี

ที่ กม. 105 - 150 ด้านซ้ายทาง บนที่ดินเช่าของกรมการศาสนาซึ่งเป็นวัดร้าง (วัดโลกา) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6 ไร่ 2 งาน 46.9 ตารางวา

          แขวงการทางสุพรรณบุรีเดิมสังกัดอยู่กับเขตการทางกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีการพัฒนาทางหลวงทางด้านสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ตั้งเขตการทางสุพรรณบุรีขึ้น

เมื่อวันที 19 เมษายน 2531 แขวงการทางสุพรรณบุรีจึงได้เข้าสังกัดเขตการทางสุพรรณบุรี ซึ่งเปลี่ยนจากเขตการทางสุพรรณบุรีเป็น สำนักทางหลวงที่ 10  และแขวงการทางสุพรรณบุรีเปลี่ยนชื่อเป็น

แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและสะดวก     ในการปฏิบัติงาน  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงสุพรรรณบุรีที่ 1

          แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 มีเส้นทางในความรับผิดชอบควบคุม (ต่อ 2 ช่องจราจร) ทั้งสิ้น 880.398 กิโลเมตร เป็นทางผิวคอนกรีต 468.465 กิโลเมตร ทางผิวแอสฟัลท์ 411.933 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในท้องที่ อำเภอเมือง,อำเภอเดิมบางนางบวช ,อำเภอสามชุก ,อำเภอศรีประจันต์ ,อำเภอดอนเจดีย์ ,อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอด่านช้าง และพื้นที่ บางส่วนของอำเภอ

                    รายนามผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการสุพรรณบุรีที่ 1                             รายนามผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1

ที่

นาม

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

1

นายชอบ จงพีร์เพียร

ต.ค. 2494

13 ก.ค. 2501

2

นายประดิษฐ์ ชูพึ่งอาตม์

13 ก.ค. 2501

14 พ.ค. 2502

3

นายเสรี โกมลโชติ

14 พ.ค. 2502

25 เม.ย.2506

4

นายวิบูลย์ อินทร์น้อย

25 เม.ย. 2506

28 มี.ค. 2510

5

นายศรีพร คำหมาย

28 มี.ค. 2510

26 ม.ค. 2511

6

นายเฉลียว เพชรถนอม

26 ม.ค. 2511

12 มี.ค. 2511

7

นายปริญญา สูตะบุตร

12 มี.ค. 2511

17 ม.ค. 2515

8

นายบำเพ็ญ สุขนิตย์

17 ม.ค. 2515

พ.ค. 2515

9

นายดำรงค์ นิ่มสวัสดิ์

พ.ค. 2515

ต.ค. 2519

10

นายโสภณ ศิริพันธุ์

ต.ค. 2519

เม.ย. 2523

11

นายสุทิน ขัตติยะมาน

เม.ย. 2523

เม.ย. 2528

12

นายบรรยง สัมมาชีววัฒน์

เม.ย. 2528

26 พ.ค. 2529

13

นายสมพล จุลวงศ์

26 พ.ค. 2529

25 ต.ค. 2531

14

นายปกครอง แสงทักษิณ

25 ต.ค. 2531

30 ต.ค. 2535

15

นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา

30 ต.ค. 2535

ต.ค. 2538

16

นายธงชัย ศรีดามา

ต.ค. 2538

พ.ย. 2543

17

นายสมชาย ชอบทำดี

พ.ย. 2543

ส.ค. 2548

18

นายบรรจง หนูบรรจง

ส.ค. 2548

28 พ.ย.2548

ที่

นาม

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

18

นายบรรจง หนูบรรจง

29 พ.ย. 2548

30 ก.ย.2553

19

นายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ

9 ธ.ค.2553

30 ก.ย.2556

20

นายจตุพล เทพมังกร

17 ต.ค. 2556

26 ก.พ.2558

                         รายนามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ที่

นาม

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

20

นายจตุพล เทพมังกร

27 ก.พ. 2558

15 มิ.ย.2563

21

นายศรัณย์รัฐ  พวงพัฒน์

15 มิ.ย.2563

ปัจจุบัน


'