f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.3038
ลงวันที่ 22/04/2565

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอน ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+950


'