f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.340
ลงวันที่ 22/04/2565

งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2

ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 (วัดลาดหอย)


'