f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงวันที่ 02/06/2565

นายเสกสรร  สุพรรณธนพงษ์ รองฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 , นางดวงสมร  จำปาเงิน รองฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 เข้ารับฟังโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 12 พร้อมลงพื้นที่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.4+615 - กม.6+480, กม.9+660 - กม.10+675 งบประมาณ 3,000,000 บาท


'