f
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 07/11/2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล้ม
ระหว่าง กม.2+350 - กม.3+470 ทำการขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(ขยายถนนจากสองเลนเป็นสี่เลน จากหน้าวัดกุฎีทอง - สะพานเลี่ยงเมือง)
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ศาลารวมใจ หมู่ที่3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


'