f
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 11/11/2562

ปรับปรุงทางเข้าวัดสวนหงษ์ (จาก ทล.340)
ตามเขตทางหลวงที่มี
โดยจัดองค์ประกอบตามความจำเป็น
มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ที่เหมาะกับพื้นที่
ย้ายไฟส่องสว่าง ขึ้นเกาะบนเสาของการไฟฟ้า
เพื่อไม่กีดขวางทางเท้า
เชื่อมต่อระบบระบายน้ำกับระบบบำบัดของเทศบาล

รับฟังความเห็น ปรับปรุงรูปแบบ

ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ


'