f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 18/04/2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 10/01/2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ ระหว่าง ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 08/10/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่าง ( เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 13/07/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 09/04/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID -19)) 08/01/2564 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 08/01/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ ระหว่าง ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/10/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่าง ( เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/07/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 14/01/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 18/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เม.ย.2562 ถึง มิ.ย.2562 18/07/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค.2562ถึง มีนาคม 2562 26/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2561ถึง ธ.ค.2561 13/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ