f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ 10/05/2565 441/70/65/276 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 10/05/2565 441/45/65/275 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 10/05/2565 441/60/65/274 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 10/05/2565 441/60/65/272 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ที่ กม.๗๘+๗๙๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2565 441/-/65/269 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 10/05/2565 441/60/65/266 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 10/05/2565 441/70/65/265 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐ - กม.๘๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๓๘ ตารางเมตร 10/05/2565 441/-/65/263 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๒ x ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร 10/05/2565 441/45/65/261 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 18/02/2565 441/70/65/169 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre -Mix จุ ๒๐ กิโ,กรัม 18/02/2565 441/60/65/168 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 18/02/2565 441/60/65/165 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 18/02/2565 441/60/65/164 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ 18/02/2565 441/60/65/163 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 18/02/2565 441/60/65/162 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ